Tuesday, February 20, 2007

ความบกพร่องทางการได้ยิน คือ ...

ความบกพร่องทางการได้ยิน คือ ภาวะสูญเสียการได้ยินข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง
เป็นเหตุให้การรับฟังไม่ชัดเจน

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. หูตึง คือ ภาวะสูญเสียการได้ยิน ระหว่าง 26-90 เดซิเบล มีโอกาสเข้าใจภาษาพูด การสนทนาได้หากได้รับบริการการใส่เครื่องช่วยฟัง
2. หูหนวก คือ ภาวะสูญเสียการได้ยิน 91 เดซิเบลขึ้นไป อาจจะไม่มีโอกาสเข้าใจภาษาพูด หากไม่ได้รับการฝึกฝน

แต่จากการที่ได้ทำงานกับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน และพบปะผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินคนอื่น
บางคนสูญเสียน้อยมาก แต่กลับไม่สามารถสื่อสารได้
บางคนสูญเสียมาก แต่สามารถสื่อสาร สนทนาได้อย่างคนปกติ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ การฝึกฝน การบริการ การเอาใส่ใจของพ่อแม่ผู้ใกล้ชิดเด็ก ก็สามารถพัฒนาได้

No comments: